آقای رحمانی عزیز پیشنهاد دادن پستی بزاریم برای یادآوری یک امر مهم.

ماسک زدن. 

من که هر روز تو محل کارم ماسک میزنم.

بیرون میرم ماسک میزنم.

پیشنهاد میکنم شما هم ماسک بزنید تا زودتر از این بحران عبور کنیم.

 

# من ماسک می زنم